Kancelaria Adwokacka

Adwokat Dominik Rzepecki

Dominik Rzepecki – adwokat, od 2011 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Płocku.

W 2004 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, praca magisterska z zakresu postępowania karnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas aplikacji adwokackiej, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, udzielając porad prawnych, a także pracując w biurze prawnym jbr, następnie spółki akcyjnej oraz pracując w administracji samorządowej.

Zajmuje się m.in. prawem cywilnym, karnym, administracyjnym, prawem pracy oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Kancelaria

Serdecznie witam, na stronie Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

To, co wyróżnia tę Kancelarię to indywidualne podejście do klienta, oparte na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie długoletniej praktyki najpierw, jako aplikant, a następnie jako adwokat. Indywidualne podejście przekłada się na zadowolenie klienta, co jest największym priorytetem podczas świadczenia usług.

Zaangażowanie i rzetelność to są cechy, bez których nie da się osiągnąć zamierzonego celu.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, rodzinnego, a także prawa akcyzowego.

Usługi prawne to przede wszystkim porady prawne, reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzenie pism procesowych, umów i opinii prawnych, a także prowadzenie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w oparciu o stałe zlecenie lub też na podstawie jednorazowych zleceń.

Zaangażowanie, rzetelność, zaufanie to wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy z klientami.

Zakres usług

• zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ksiąg wieczystych
• umowy: o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, umowy najmu, umowy darowizny itp.
• odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa (m.in. odszkodowania – wszelkiego rodzaju wypadki w tym komunikacyjne, a także odszkodowania z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umów)
• prawo spadkowe – m. in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, testamenty, nieważności testamentu, zachowki, zapisy, polecenia itp.

• reprezentacja (jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego) w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowy oraz postępowaniu wykonawczym
• reprezentacja przed organami wymiaru sprawiedliwości
• przygotowywanie wszelkich pism procesowych w zależności od roli i stadium procesowego
• opinie i porady prawne zakresu procedury karnej, prawa karnego materialnego, karnego-skarbowego, prawa wykroczeń

• doradztwo z zakresu spraw pracowniczych, umów o pracę
• przygotowywanie projektów umów o zakazie konkurencji, umów o pracę, regulaminów pracy i UZP
• reprezentacja w sądach we wszystkich sporach dotyczących spraw pracowniczych, zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy
• odszkodowania z tytułu naruszenia praw pracowniczych przy rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę

• rozwody
• separacje
• podział majątku wspólnego
• ustalenie wysokości alimentów oraz kontaktów, władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu
• unieważnienie małżeństwa

• reprezentacja w wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed urzędami administracji rządowej i samorządowej
• występowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
• sporządzanie pism procesowych, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Oferuję państwu szeroką gamę współpracy, dostosowaną do Państwa potrzeb, zarówno w zakresie stałego zlecenia jak i poszczególnych indywidualnych spraw.

Konsultacje prawne

Kancelaria Adwokacka prowadzi odpłatne konsultacje prawne.

Kancelaria Adwokacka nie udziela porad prawnych za darmo.

Porada prawna nie jest „luźną rozmową”, „pogadanką”, „konsultacją” ani też „upewnieniem się tego, co w Internecie przeczytałem/łam”.
Porada prawna jest usługą, w której na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego (w oparciu o ustny zarys sprawy lub przedstawione dokumenty), a także wiedzy i doświadczenia zawodowego adwokat dokonuje oceny prawnej i wskazuje konkretne rozwiązania problemu, a także możliwe zagrożenia i przewidywane konsekwencje.
W wielu przypadkach udzielenie fachowej porady powoduje uniknięcie procesu, a co za tym idzie niewspółmiernie dużych kosztów procesu w stosunku do kosztów porady.
Wszelkie dodatkowe pisma procesowe pisane w imieniu Klienta, jak i dla Klienta podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z nakładem pracy. Dotyczy to również pism redagowanych w ramach porady prawnej.
Koszt podstawowej porady prawnej zaczyna się od 123,00 zł. brutto. Każdy klient otrzymuje paragon z kasy fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT, o czy proszę informować podczas płatności.
Płatności dokonujemy po zakończeniu udzielania porady, dlatego należy być przygotowanym na zapłatę. Brak zapłaty powoduje konieczność zawiadomienia Urzędu Skarbowego o uzyskaniu przychodu przez klienta z tytułu udzielenia nieodpłatnej porady prawnej.

Blog

Nagłówek

A Cultural Response to Cimate Change profiles the work of the artists in the Unfold exhibition and also proposes a number of creative and innovative responses to climate change aimed at stimulating discourse and a wider engagement with the climate debate. The texts by Gerald Bast, Steve Kapelke, Chris Rapley, David Buckland, Chris Wainwright and Helga Kromp-Kolb provoke, within an educational context, a discussion around what are the legitimate agendas for arts education and arts practitioners, in relation to some of the most pressing and urgent issues of our times.

Czytaj więcej

Nagłówek

A Cultural Response to Cimate Change profiles the work of the artists in the Unfold exhibition and also proposes a number of creative and innovative responses to climate change aimed at stimulating discourse and a wider engagement with the climate debate. The texts by Gerald Bast, Steve Kapelke, Chris Rapley, David Buckland, Chris Wainwright and Helga Kromp-Kolb provoke, within an educational context, a discussion around what are the legitimate agendas for arts education and arts practitioners, in relation to some of the most pressing and urgent issues of our times.

Czytaj więcej

Nagłówek

A Cultural Response to Cimate Change profiles the work of the artists in the Unfold exhibition and also proposes a number of creative and innovative responses to climate change aimed at stimulating discourse and a wider engagement with the climate debate. The texts by Gerald Bast, Steve Kapelke, Chris Rapley, David Buckland, Chris Wainwright and Helga Kromp-Kolb provoke, within an educational context, a discussion around what are the legitimate agendas for arts education and arts practitioners, in relation to some of the most pressing and urgent issues of our times.

Czytaj więcej

Porada Online

Istnieje możliwość uzyskania porady za pośrednictwem kontaktu elektronicznego.
W tym celu należy wysłać na adres e-mailowy: dominikrzepecki@wp.pl zwięzły opis problemu. Na tej podstawie Kancelaria wyceni koszt takiej porady i w wiadomości zwrotnej poinformuje Klienta. Jeśli klient zaakceptuje koszt winien dokonać zapłaty za poradę, na wskazany nr konta. Po zaksięgowaniu wpłaty, porada zostanie w formie opinii zostanie wysłana ta e-mail. Na życzenie klienta zostanie ona udzielona telefonicznie. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych pytań bądź przesłania w formie pdf dodatkowych dokumentów związanych z udzieloną poradą.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka przyjmuje klientów w godzinach pracy od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8.00 do 16.30, jednocześnie z racji obowiązków zawodowych najlepiej termin spotkania umówić indywidualnie telefonicznie lub e-mailem. Równocześnie istnieje możliwość uzgodnienia terminu spotkania w dowolnym czasie poza godzinami pracy Kancelarii.

adres:
ul. Tumska 6 lok.8, 09-402 Płock

NIP:
774-248-37-30

REGON:
145834709

mBank S. A. Oddział Bankowości Detalicznej
nr konta:
72 1140 2004 0000 3802 7500 2017

tel.:
784-028-272

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Stosownie do normy art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) informuję Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest:

Adwokat Dominik Rzepecki – Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Rzepecki z siedzibą przy ul. Tumskiej 6 lok. 8; 09-402 Płock, tel. 784-028-272.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, w tym udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnych oraz dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 5 i 6 RODO.

  2. Nie będę nie będzie przetwarzała Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

  3. Prawo do sprzeciwu:

Mają państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będą one już przetwarzane, o ile nie będę w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Stosownie do przepisów RODO przysługuje Państwu także prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  2. Państwa dane osobowe będę przetwarzać przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  3. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane prawnikom obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej jedynie w celu umożliwienia zastępstwa Adwokata prowadzącego powierzoną przez Państwa sprawę, a także podmiotom w zakresie usług księgowych oraz informatycznych z którym zawarto umowy powierzenia.

  4. Podanie danych przez Państwo jest dobrowolne, brak ich podania może jednak utrudnić lub uniemożliwić udzielenie Państwu pomocy prawnej.

  5. Państwa dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Zamknij menu